حامد ابراهیمی

مسئول ایستگاه ۴

شرح وظایف رئیس ایستگاه آتش نشانی

۱-نظارت و کنترل دقیق بر دفتر ثبت وقایع و حضور و غیاب افراد و بررسی اشکالات و صدور دستورات لازم جهت رفع آنها

۲- نظارت و کنترل در حسن اجرای کلیه بخشنامه ها و مصوبات ابلاغ شده سازمان در ایستگاه .

۳- نظارت و کنترل بر اعمال پرسنل طبق شرح وظایف و اجرای دقیق مقررات انضباطی و اداری در ایستگاه و محل حادثه .

۴- تصمیم گیری و تعیین شیفت کاری پرسنل در ایستگاه .

۵- اطمینان از آمادگی کامل پرسنل و تجهیزات مربوطه جهت مقابله با حوادث .

۶- اطمینان از آمادگی کلیه شیرهای آتش نشانی محدوده ، کلیه آبهای اختصاصی و نحوه دسترسی به آنها از طریق بازدید دوره ای و نگهداری آمار و اطلاعات لازم .

۷- آگاهی کامل و دقیق از محدوده ایستگاه ، شناخت کلیه مراکز حساس اماکن عمومی ، اورژانس ، بیمارستان و غیره از طریق بازدید و بازرسی بوسیله عوامل اجرایی و به روز نگهداشتن اطلاعات مذکور در ایستگاه .

۸- بررسی اشکالات و کمبودهای موجود در ایستگاه و کوشش در رفع آنها از نظر پرسنلی ، تجهیزات و تاسیساتی .

۹- نظارت و کنترل دقیق بر گزارشات تنظیمی حریقها ، حوادث و انجام مکاتبات ایستگاه .

۱۰- همکاری با واحد آموزش جهت تدریس ، مطابق برنامه های تنظیمی .

۱۱- همکاری با واحد پیشگیری جهت پیشرفت امور ایمنی و پیشگیری در سطح شهر ، بخصوص محدوده ایستگاه .

۱۲- شرکت در جلسات مختلف برای رفع اشکالات جاری و پیشرفت اهداف سارمان که از طرف مسئولین تشکیل می گردد

۱۳- نظارت و کنترل دقیق بر خودروها ، وسایل و تجهیزات حریق ، نجات و غیره که در هر شیفت تحویل افراد می باشد .

۱۴- شرکت در حوادث مهم تحت عنوان افسر آماده ، طبق برنامه تنظیمی از طرف مافوق مربوطه .

۱۵-استفاده از لباس فرم و نصب اتیکت و درجات و علائم منطبق با سمت وکنترل و نظارت استفاده صحیح و کامل پرسنل

۱۶- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع گردد .

شرح وظایف فرمانده شیفت آتش نشانی

 

۱- تحویل و تحول ایستگاه ، وسایل ، تجهیزات ، خودروها و دفتر ثبت وقایع به هنگام شروع و در پایان کار با فرماندهان شیفت های دیگر .

۲- نظارت و کنترل مستقیم برکار افراد و امور جاری ایستگاه .

۳- کنترل دفتر حضور و غیاب و دفتر ثبت وقایع .

۴-گزارش آمار افراد ، خودروها و تجهیزات نیروی حریق ، نجات و تغییرات آن بعد از تحویل شیفت به افسر نگهبان یا ستاد فرماندهی .

۵- نظارت و کنترل بر آزمایش وسایل ارتباطی ایستگاه و بازدید بموقع شیرهای آب آتش نشانی محدوده و ثبت در دفاتر مربوطه .

۶- تشکیل کلاسهای تئوری و عملی آتش نشانی و نجات جهت بالا بردن سطح آگاهی افراد بطور مستمر .

۷- نظارت بر تنظیم صورت جلسه مواد مصرفی در ایستگاه و پیش بینی بموقع کمبود مواد مورد استفاده در حریق ها و گزارش درخواست آن .

۸- حفظ نظم و انضباط در کلیه قسمتهای ایستگاه ، اعم از امور ارتباطات و نگهبانی و نظارت بر وضعیت لباس افراد ، آسایشگاه و غیره و همچنین آمادگی جسمانی کلیه افراد شیفت و حفظ شئونات زندگی دستجمعی .

۹- در صورت ضرورت تشکیل جلسات توجیهی ، جهت رفع نواقص و نارسایی ها و بررسی عملکرد عملیات

۱۰- شناسایی دقیق محدوده عملیاتی .

۱۱- هدایت نیروهای تحت نظر به محل حریق یا حادثه .

۱۲- برقراری ارتباط بوسیله بی سیم با ستاد فرماندهی و تبادل اطلاعات در مورد حادثه یا حریق .

۱۳- بررسی کلی محل حادثه ، تقسیم کار پرسنل در محل و نظارت و کنترل دقیق عملیات .

۱۴- بررسی و تعیین علت وقوع حریق یا حادثه و در صورت نیاز درخواست کارشناس علت یابی .

۱۵- کنترل بر حسن استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظتی و ایمنی فردی در محل حریق و حادثه .

۱۶-استفاده از لباس فرم و نصب اتیکت و درجات و علائم منطبق با سمت وکنترل و نظارت استفاده صحیح و کامل پرسنل

۱۷- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع گردد .

 

 

شرح وظایف راننده آتش نشانی

۱- اطمنیان از آمادگی فنی وسایل و تجهیزات و سلامت کامل خودروهای آتش نشانی و هدایت آنها به محل حریق یا حادثه .

۲- بکار انداختن وسایل و تجهیزات موتوری از قبیل پمپ ها ، کف سازها ، پودر پاشها ، مانیتور و سایر ابزار و تجهیزات

۳- اقدام فوری در جهت رفع نواقص جزئی وسایل و تجهیزات تحت نظر .

۴- اطمینان از وجود نظم و نظافت کامل وسایل و تجهیزات و خودرو تحویلی .

۵- شرکت در امور نگهبانی ، نظافت روزانه و دوره ای به صورت انفرادی و دستجمعی .

۶- شرکت در عملیات امداد و نجات یا اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار و مطابق دستورات مافوق با رعایت نظم و سرعت و مهارت .

۷- شرکت در کلاسهای آموزشی ضمن خدمت بمنظور بالا بردن اطلاعات فنی ، حرفه ای و غیره .

۸- پاسخگویی به تلفن و مکالمات بی سیم ستاد فرماندهی و به صدا در آوردن زنگ یا آژیر خطر و اخذ آدرس کامل محل حادثه .

۹- شرکت در ورزش گروهی بمنظور حفظ و تقویت قدرت بدنی و تندرستی .

۱۰-حفظ شئونات زندگی دستجمعی و رعایت کامل نزاکت و شخصیت حرفه ای در محل کار و حادثه توأم با روحیه تعاون و رعایت شعائر مذهبی .

۱۱- استفاده از لباس فرم ، نصب اتیکت و درجات و علائم منطبق با سمت .

۱۲- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می گردد .

شرح وظایف آتش نشان

۱- اجرای دستورات مافوق ، بخشنامه های اداری و ضوابط اجرایی واحد مربوطه .

۲- اجرای کامل دستورات مافوق هنگام عملیات توأم با سرعت و مهارت لازم بدون فوت وقت و رعایت نظم و مقررات لازم در طی عملیات اعم از اطفاء حریق یا امداد و نجات .

۳- شرکت در امور نگهبانی ، پاکیزه نگهداشتن محیط ایستگاه و خودرو به صورت انفرادی و دستجمعی .

۴- شرکت در کلاسهای آموزشی ضمن خدمت بمنظور ارتقاء اطلاعات فنی و حرفه ای .

۵- آمادگی کامل جهت استفاده و کاربرد تجهیزات و وسایل استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق .

۶- پاسخگویی به تلفن و مکالمات بی سیم ستاد فرماندهی و به صدا در آوردن زنگ حریق یا حادثه ، اخذ آدرس کامل محل حادثه .

۷- شرکت در ورزشهای گروهی بمنظور حفظ قدرت بدنی و تندرستی لازم برای انجام وظیفه .

۸- آشنایی کامل با پمپ ها ، کفسازها ، پودر پاشها ، مانیتورها و سایر تجهیزات و ابزار و شرکت در عملیات امداد و نجات و سوانح و اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار از طرف مافوق .

۹- استفاده صحیح از تجهیزات ، وسایل ، ابزار ، ماشین آلات و مراقبت در نظافت ، حفظ و نگهداری آنها .

۱۰- حفظ شئونات زندگی دستجمعی و رعایت کامل نزاکت و شخصیت حرفه ای در محل کار و محل حادثه توأم با روحیه تعاون و رعایت شعائر مذهبی .

۱۱- استفاده از لباس فرم ، نصب اتیکت و درجات و علائم منطبق با سمت .

۱۲- انجام اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می گردد .

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp

×

سلام

چنانچه سوال یا پیشنهادی دارید در خدمت هستیم

× چگونه می توانم به شما کمک کنم ؟